Generelle brugervilkår


Introduktion

Denne side stilles til rådighed af Bazoom ApS, Viengevej 100, 8240 Risskov, CVR: 29 63 63 70 (herefter Bazoom). Når du besøger eller benytter ydelser fra Bazoom ApS, accepterer du følgende vilkår:
Denne politik træder i kraft den 26. marts 2012.

Indhold på Bazooms hjemmesider

Ved at anvende Bazoom indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere Bazooms hjemmesider eller deres indhold, herunder indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke Bazooms eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.
Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på Bazooms hjemmesider, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Ved oprettelsen af indhold, herunder billeder, tekst mv på Bazoom, giver du Bazoom tilladelse til fremvisning af dit indhold på samtlige Bazooms hjemmesider og mobilapplikationer samt til fremvisning heraf på andre af Bazooms internetbaserede services, herunder f.eks. Bazooms Twitter- og Facebookprofiler. Billeder, der oprettes på Bazooms hjemmesider, vil automatisk få Bazooms logo som vandmærke. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på Bazoom – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook

Rettighedshavere

Såfremt indhold på Bazooms hjemmesider krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på support@bazoom.com og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. Bazoom forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

Pris og betaling

Bazoom opkræver betaling for visse ydelser.
Såfremt Bazoom kræver betaling for en ydelse, vil du forud for betaling blive præsenteret for prisen i danske kroner (DKK), inkl. moms, til din gennemgang og accept. Ved betaling med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil din betaling blive pålagt et gebyr, som du vil blive oplyst om, forinden du foretager betalingen. Bazoom udbyder også abonnementsydelser med automatisk fortløbende betaling.
Bazooms priser kan til enhver tid ændres.

Hvis din brugerkonto hos Bazoom lukkes eller fryses på grund af overtrædelse af vores brugervilkår, refunderes allerede erlagte betalinger for ydelser ikke, i det omfang ydelsen er leveret eller udført.
Har du problemer med sms-betaling skal du rette henvendelse til Unwire Aps på tlf. 33931434 eller via e-mail på kundeservice@unwire.dk
Har du problemer med kortbetaling skal du kontakte supporten på support@bazoom.com.

Ingen fortrydelsesret for tjenesteydelser

I forbindelse med køb af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser købt via mobiltelefon, påbegynder Bazoom udførelsen af tjenesteydelsen umiddelbart efter købet, hvorefter din 14 dages fortrydelsesfrist ophører fra det tidspunkt, hvor tjenesteydelsen gøres tilgængelig for dig.
Du accepterer, at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen.

Brug af Bazooms hjemmesider

Som bruger af Bazooms hjemmesider og tjenesteydelser, herunder i forbindelse med annoncering samt køb og salg af varer og tjenesteydelser, forpligter du dig til at overholde gældende lovgivning, herunder blandt andet aftalelovens-, forbrugeraftalelovens-, købelovens- og markedsføringslovens regler. I forbindelse med annoncering for salg af varer og tjenesteydelser, forpligter du dig særligt til at oplyse om og overholde forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret.

Bazooms rolle

Bazoom er ikke involveret i aftaler om køb og salg af varer og tjenesteydelser, der indgås mellem køber og sælger på Bazooms hjemmesider. Bazoom er ikke selv sælger eller leverandør af de pågældende varer og tjenesteydelser og påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som annonceres og sælges via Bazooms hjemmesider.
Størstedelen af indholdet på Bazooms hjemmesider er brugergenereret, og Bazoom kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden, kvaliteten eller lovligheden af det brugergenerede indhold på Bazooms hjemmesider. Bazoom forbeholder sig dog den fulde ret til efter et frit skøn at slette indhold eller dele heraf, herunder brugergeneret indhold på sine hjemmesider, uanset årsagen hertil.

Bazooms ansvar

Som bruger på Bazooms hjemmesider, indvilger du i at friholde Bazoom for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på Bazooms hjemmesider, herunder (men ikke begrænset til) handlinger i forbindelse med annoncering samt køb og salg af tjenesteydelser, der indgås mellem køber og sælger på Bazooms hjemmesider. Du indvilliger ligeledes i ikke at holde Bazoom ansvarlig for handlinger, som andre brugere foretager sig på Bazooms hjemmesider, herunder (men ikke begrænsning til) handlinger i forbindelse med annoncering samt køb og salg af tjenesteydelser, der indgås mellem køber og sælger på Bazooms hjemmesider.
Bazoom er en åben kommunikationsplatform med brugergenereret indhold, og Bazoom er derfor ikke ansvarlig for brugernes oprettelse af indhold, herunder tekst, billeder, videoklip mv., som måtte krænke lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Af samme grund kan Bazoom ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af brugergenereret indhold på sine hjemmesider.
Bazoom garanterer ikke for adgangen til Bazooms ydelser eller hjemmesider, ligesom Bazoom ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Af samme grund fraskriver Bazoom sig, i det omfang lovgivningen tillader det, ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse hermed.
I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Bazoom sig udtrykkeligt alle garantier og indeståelser, udtrykkelige eller implicitte samt lovgivne, for indholdet af Bazooms hjemmesider samt de af Bazoom leverede ydelser.
I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver Bazoom sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for tab eller skader, herunder tab af penge, data, goodwill, omdømme med videre, der måtte opstå ved brug af adgangen til Bazoom eller af de ydelser der stilles til rådighed på Bazooms hjemmesider.

Force majeure

Uanset ovenstående er Bazoom særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Bazoom, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Bazoom, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Bazoom selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

Ansvarsmaksimering

Såfremt Bazoom bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Bazooms erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til Bazoom i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.
Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

Personlige oplysninger

Som bruger af Bazooms hjemmesider, indvilliger du i, at Bazoom (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet i datapolitikken. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt du får mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks kontakte support på support@bazoom.com, for at få ændret din adgangskode.

Generelt

Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet på Bazooms hjemmesider, udgør hele aftalen mellem Bazoom og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

Ændringer eller rettelser

Bazoom kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på Bazooms hjemmesider, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

Send spørgsmål, kommentarer eller klager til support på support@bazoom.com.Bazooms datapolitik


Bazooms håndtering dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik. Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv. Bazoom indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive Bazooms hjemmesider og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker. Bazoom ApS, Viengevej 100, 8240 Risskov, CVR 29 63 63 70, (herefter Bazoom) er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.

Indsamling

Såfremt du vælger at give Bazoom personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på Bazooms servere.
Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

 • afhængig af den ydelse, du benytter, og de oplysninger, du vælger at give så som: navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato, ting/dyr/mennesker oprettet i på websitet, det forsikringsselskab du benytter og finansielle oplysninger;
 • oplysninger om hvordan du bruger Bazooms sider og ydelser, herunder dine transaktioner;
 • statistikker på sidevisninger, trafik til og fra Bazoom, annoncedata og standard weblog-oplysninger.

Du giver samtidig samtykke til, at Bazoom kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere der hjælper Bazooms forretningsaktiviteter.

Anvendelse af oplysninger

Bazoom benytter oplysningerne til at:

 • udbyde vores ydelser;
 • løse konflikter;
 • opkræve gebyrer;
 • finde og løse problemer ved Bazooms hjemmesider og ydelser;
 • tilskynde til sikker handel og håndhævelse af Bazooms politikker;
 • tilpasse dine oplevelser, måle interessen for Bazooms ydelser, forbedre Bazooms ydelser og informere dig om ydelser og opdateringer;
 • tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer.

Beskyttelse af oplysninger

Bazoom sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.
Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere der hjælper Bazooms forretningsaktiviteter.
Bazoom har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve Bazooms politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.
Bazoom kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til Bazoom ApS på følgende e-mail-adresse: support@bazoom.com. Oplysningerne udleveres kun til advokat eller politi.

Oplysninger i annoncer og fora

Oplysninger, du lægger ud i forbindelse med din eller andres annoncering eller i andre offentlige fora på Bazooms hjemmesider, er offentligt tilgængelige.
Det indhold, du oplyser i en annonce på Bazooms markedspladser eller i annonce, og dine kontaktoplysninger (telefonnummer, by og postnummer) bliver stillet til rådighed for offentligheden, således at potentielle købere kan kontakte dig.

Markedsføring, kommunikation og e-mail-værktøjer

Du kan anmode om at modtage markedsføringsmateriale fra Bazoom og vores associerede virksomheder, herunder Bazoom og strategiske partnere som eksempelvis finansiering- og forsikringsselskaber. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Bazoom, kan du henvende dig til support på følgende e-mail-adresse: support@bazoom.com.
Bazoom kan bruge de oplysninger, Bazoom har om dig og dine aktiviteter, på Bazooms hjemmesider for at tilpasse de meddelelser Bazoom sender til dig, samt det indhold og den annoncering Bazoom viser på sine hjemmesider.

Cookies

På visse af Bazooms hjemmesider, vil Bazoom eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). Bazoom tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på Bazooms websier, tilpasse Bazooms ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.
Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

 • Bazoom tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.
 • Bazoom bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status.
 • Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af Bazooms hjemmesider eller ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion.

Adgang, ændring og sletning

Du kan se, ændre eller slette dine personlige oplysninger i din brugerprofil på Bazooms websites. Du forpligter dig til omgående opdatere dine personlige oplysninger, såfremt disse er ændrede eller ukorrekte.
Såfremt du ønsker at få overblik over hvilke af dine personlige oplysninger Bazoom er i besiddelse af, som ikke er tilgængelige i din brugerprofil, kan du rette henvendelse herom til Support på support@bazoom.com. Bazoom forbeholder sig retten til at opkræve et rimeligt gebyr for arbejdet i forbindelse med indsamlingen og fremsendelsen af en oversigt over de lagrede personlige oplysninger. Dette beløb vil dog ikke overstige, hvad der er lovligt tilladt.
Bazoom sletter dine personlige oplysninger, når Bazoom ikke længere har behov for dem til de formål der er beskrevet tidligere, dog således at Bazoom i overensstemmelse med lovgivningen bevarer de oplysninger, der er nødvendige til at løse konflikter, håndhæve Bazooms politikker og forhindre ulovlig aktivitet.

Sikkerhed

Bazoom behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.
Bazoom garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed

I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.Regler for brugen af Bazooms websites


Denne side stilles til rådighed af Bazoom ApS, Viengevej 100, 8240 Risskov, CVR: 29 63 63 70 (herefter Bazoom). Når du besøger eller benytter ydelser fra Bazoom ApS, accepterer du følgende vilkår:

Anvendelse

Når du opretter dig som bruger på denne side, besøger denne side eller i øvrigt benytter ydelser fra denne side, forpligter du dig til:

 • at overholde disse vilkår
 • ikke at afgive oplysninger eller information, der er usande eller på anden måde vildledende,
 • at overholde gældende lovgivning, herunder aftaleloven, forbrugeraftaleloven, købeloven og markedsføringsloven,
 • ikke at krænke tredjemands rettigheder, herunder tredjemands ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder, eksempelvis ved at sælge kopivarer, offentliggøre ulovlige musik- eller videofiler, mv.
 • ikke at kopiere, ændre eller distribuere andre brugeres oplysninger eller indhold oprettet af andre brugere;
 • at afholde dig fra at distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
 • ikke at anvende nogen former for søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Bazooms hjemmesider og indsamle indhold til noget udenforstående formål uden Bazooms udtrykkelige tilladelse;
 • ikke på uberettiget måde at høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder disses e-mail-adresser eller andre personlige oplysninger;
 • at afholde dig fra at distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Bazoom eller brugerne af Bazoom, herunder disses interesser, data eller ejendom;
 • ikke at foretage handlinger, der på urimelig måde kan skade Bazooms infrastruktur eller forstyrre driften af Bazooms hjemmesider;
 • ikke på uretmæssig måde at omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til Bazoom ydelser;
 • ikke at etablere et link til Bazooms hjemmesider på en sådan måde, at indhold herfra gøres tilgængeligt på andres hjemmesider;
 • Generelt at fremtræde med en god og høflig opførsel;
 • Ikke at anvende stødende sprogbrug eller optræden i øvrigt; herunder tilsvining af personer eller firmaer, samt racistiske og stødende indlæg/kommentarer.
 • Ikke systematisk at afgive meget negative stemmer, der kan opfattes som et bevidst forsøg på at genere andre brugere.
 • Ikke at oprette falske brugerkonti;
 • Ikke at foretage kommercielt salg eller erhvervsmæssige aktiviteter i øvrigt (firmasalg) udenfor erhvervskategorien eller på anden måde reklamere for erhvervsmæssige aktiviteter uden for erhvervskategorien.


Såfremt nærværende vilkår overtrædes, forbeholder Bazoom sig retten til efter et skøn at foretage spærring og frysning af din brugerkonto. I tilfælde af grovere overtrædelse, vil dette kunne medføre inaktivering af din brugerkonto.

Generel opførsel på siden

Bazoom ønsker at gøre samtlige hjemmesider til er rart sted at være for samtlige brugere. Som bruger af Bazoom indvilger du derfor i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere og Bazooms hjælpeadministratorer.
Bazooms websites er for alle, og der er mulighed for at ytre sig frit. Derfor kan Bazoom ikke påtage sig ansvaret for brugernes indlæg, billeder, udtalelser og andet indhold, der oprettes af Bazooms brugere.
Bazoom opfordrer alle brugere til at udvise tolerance og forståelse – også overfor andre holdninger og opfattelser. Det er ikke tilladt at anvende Bazooms hjemmesider og fora til offentligt at håne, nedgøre eller irettesætte andre.
Som led heri opfordrer Bazoom sine brugere til at anvende et normalt, høfligt og pænt sprogbrug. Ironi og sarkasme skal så vidt muligt tydeliggøres, så misforståelser undgås. Indlæg eller kommentarer, der indeholder grimt sprog, tolereres ikke.
Udhængning af andre brugere, anklager for snyd mv. er ikke tilladt. Såfremt du får mistanke om snyd eller lignende, bedes du kontakte en hjælpeadministrator og support på support@bazoom.com.
Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, herunder e-mailadresser, navne, adresser mv., via Bazooms hjemmesider.
Bazoom forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn at slette indlæg, der findes ulovlige, anstødelige, uønskede eller i øvrigt i strid med nærværende vilkår.
Bazoom forbeholder sig retten til at udlevere oplysninger om potentielle ulovligheder til advokat eller politi.

Hjælpeadministratorer

Bazoom har tilknyttet en række hjælpeadministratorer, der er private brugere, som hjælper med sidens drift samt kontakten til brugerne.
Som private brugere af Bazoom, anvender hjælpeadministratorerne Bazooms hjemmesider og ydelser på lige fod med andre brugere og kan ytre sig på egne vegne i overensstemmelse med Bazooms brugerbetingelser.
Hjælpeadministratorerne bidrager til at holde ro og orden på Bazooms hjemmesider, og de påser så vidt muligt, at brugerbetingelserne overholdes. Hvis du har problemer eller spørgsmål til nogle af de ting, du ser eller oplever på Bazooms websites, kan du derfor med fordel skrive til en hjælpeadministrator. Det kan f.eks. være vedrørende dårlig opførsel fra andre brugere, fjernelse af uønsket indhold og kommentarer eller anmodninger om frysning/spærring af brugerkonti, som ikke overholder betingelserne.

Hjælpeadministratorerne har ikke mulighed for at hjælpe brugerne med info og support til oprettelse og aktivering af profiler – herunder betalingstjenester. Ved spørgsmål hertil bedes du kontakte Support på support@bazoom.com.

Eventuelle klager over hjælpeadministratorer kan rettes til Support på support@bazoom.com. Det er ikke tilladt at oprette indlæg på Bazooms fora omhandlende enkelte hjælpeadministratorer.

Oprettelse af brugerkonti

Alle, der jævnligt færdes på Bazooms hjemmesider, skal have deres egen brugerkonto. Det er ikke tilladt at have flere brugerkonti ad gangen eller at dele en profil mellem flere personer.
Brugerprofiler der er oprettet med henblik på eller anvendes til misbrug kan uden varsel lukkes af Bazoom.
Såfremt du får mistanke om, at en brugerkonto er falsk eller anvendes til misbrug, kontakt da venligst en hjælpeadministrator eller Bazooms support på support@bazoom.com.

Brug af beskedcenter

Det er muligt at sende andre brugere en besked via beskedcenteret med relevante spørgsmål eller beskeder.
Det er ikke tilladt at bruge beskedcenteret til spam, dvs. fremsendelse af enslydende beskeder til flere end en bruger for at opnå et bestemt formål, eksempelvis at opnå stemmer til sin udfordring. Det er under ingen omstændigheder tilladt at udsende beskeder indeholdende reklame eller markedsføring for egne eller tredjemands varer og tjenesteydelser.
For at kunne bestemme omfang og karakter heraf, forbeholder vi os retten til at gennemlæse beskeder, hvis de anmeldes som spam eller opfanges som spam af vores automatiske filter.
Misbrug af beskedcenteret vil kunne føre til frysning/spærring af brugerkonto eller nedlukning af brugerkonto.

Oprettelse af indhold på siden.

Indhold, der oprettes på Bazooms hjemmesider, skal være i overensstemmelse med lovgivningen og ikke stride mod tredjemands rettigheder.
Bazoom tillader alene indhold med et sobert indhold, og pornografiske, racistiske, diskriminerende, voldelige eller på andre måder anstødelige billeder eller udtalelser mv. accepteres ikke. Billedmateriale, der gøres tilgængeligt på Bazooms hjemmeside må ikke vise kønsdele eller kvindelige brystvorter.
Indhold, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte eller lovgivningen i øvrigt, vil det blive slettet uden varsel, og forholdet vil efter omstændighederne blive politianmeldt. Eksempler herpå er f. eks. salg af ulovlige varer, så som ulovligt fyrværkeri, hælervarer, steroider og lign.

Ophavsret og deling af beskyttet indhold

Det er kun lovligt at uploade billeder, film, musik, tekster mv., hvor du selv har ophavsretten eller har fået tilladelse af rettighedshaveren til at uploade. Ligeledes må der ikke uploades billeder af tredjemand uden tredjemands tilladelse.
Ligeledes er det ikke tilladt at opfordre til at krænke andres immaterielle rettigheder, eksempelvis ved deling af musik mv.

Normal procedure ved overtrædelse

Bazoom forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn slette uønskede indlæg og brugergeneret indhold, der strider mod nærværende vilkår, lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Overtrædes Bazooms brugervilkår, forbeholder Bazoom sig retten til øjeblikkeligt og efter et frit skøn at spærre/fryse og efter omstændighederne at lukke den pågældende brugerkonto.
Normalt vil Bazoom dog følge nedenstående fremgangsmåde:
Brugeren vil modtage en officiel advarsel, og evt. uønsket indhold vil blive fjernet. I tilfælde af gentagelse, vil den pågældende brugerkonto blive frosset i 1-5 dage - og fortsætter den uønskede opførsel, vil brugerkontoen blive lukket.
Oplever du indhold (forumindlæg, videoer, annoncer osv.) der bør slettes fra siden, bedes du kontakte en hjælpeadministrator.

Udstemningssystemet

Under hver profil er der et punkt der hedder ”Misbrug”. Hvis du oplever at en bruger bryder reglerne, og ønsker at gøre brug af udstemmesystemet, skal du:
1. Skrive en fyldig begrundelse
2. Sende et link om det du mener, er i strid med reglerne.
Husk at begrunde udstemmen.
Har en bruger nok ”udstemmer”, bliver hjælpeadministratorerne adviseret om dette, og der tages stilling til hvor grov overtrædelsen er, og hvad der skal gøres.

Brug af Forum

Korrekt postning af Forum-indlæg
Bazooms brugere opfordres så vidt muligt til at sørge for placering af indlæg på den hjemmeside og det forum, hvorunder indlægget emnemæssigt hører hjemme.
Bazoom forbeholder sig retten til efter et frit skøn at fjerne, flytte eller slette indlæg, som tydeligt er fejlplaceret. Læs altid dit indlæg igennem og tjek, at dit indlæg er skrevet på en god og let forståelig måde, inden du poster det.

Overskrifter til Forum-indlæg

Et indlægs overskrift bør svare til indlæggets indhold.
Såfremt du ønsker en vurdering af din bils værdi kan dit indlæg eksempelvis få overskriften: “Hvad er min bil værd”.
Bazoom forbeholder sig retten til at ændre intetsigende overskrifter som f.eks. “Se her”, “hjælp” og lignende til en mere sigende overskrift, efter et frit skøn.

Kommentarer i indlæg

Kommentér kun et indlæg, hvis det har din interesse eller du ønsker at hjælpe. Hvis din kommentar kan opfattes som ren provokation eller i øvrigt er uhensigtsmæssig, bliver den slettet.

Brug af Grupper

Oprettelse af grupper
Enhver bruger kan oprette en eller flere grupper, såfremt Bazooms generelle brugervilkår overholdes. En gruppe er en samling af personer med samme interesse.
Opretteren af gruppen er hovedansvarlig for, hvad der foregår i gruppen, og er således ansvarlig for overholdelse af Bazooms brugervilkår. Opretteren kan derudover udpege hjælpeadministratorer samt tildele disse rettigheder til administration af gruppen.
Såfremt der fra en gruppe oprettes uegnet, ulovligt eller uønsket materiale, vil dette blive slettet, og gruppen vil efter omstændighederne blive lukket. I særligt grove tilfælde vil gruppens opretters brugerkonto ligeledes blive spærret/frosset eller lukket.

Brug af Markedet

Regler for annoncering
Alene reelle annoncer må oprettes på Bazooms hjemmesider. Alle annoncer, der oprettes skal være for varer man selv ejer. Annoncer med varer der sælges på vegne af andre vil blive slettet.
Annoncer fra Erhvervsdrivende skal oprettes i erhvervskategorien. Ved erhvervsdrivende forstås personer eller virksomheden, der er momsregistrerede indenfor det pågældende erhvervsområde.
Såfremt erhvervsdrivende opretter annoncer udenfor erhvervskategorien, forbeholder Bazoom sig retten til at spærre, fryse eller slette brugerkontoen. Ligeledes forbeholder Bazoom sig retten til at efterfakturere den erhvervsdrivende for betaling for en erhvervsannonce
Markedet er udelukkende beregnet til køb, salg og bytte af varer i de angivne kategorier. Alle andre varer henvises til www.baboom.dk

Brug af Galleriet

Du skal være ejer/have været ejer af det oprettede i galleriet. Galleriet må ikke oprettes som en annonce – her henviser vi til brug af markedet.
Det er ikke tilladt at en bruger opretter det samme galleri flere gange, f.eks. for at kunne vise flere forskellige billeder. Benyt i stedet Fotoalbum.

Bedømmelser

Bazoom, herunder administrator og hjælpeadministratorer, har ingen indflydelse på de bedømmelser, der gives. Hvis du får en bedømmelse, du ikke synes om, er det op til dig selv, om du vil nulstille dine stemmer eller ej. Bazoom behandler således ikke klager over dårlige bedømmelser.
Hvis en bruger konsekvent giver lave karakterer eller stemmesystemet på anden måde misbruges, kan du stemme personen ud og enhver misbrug af hensigten med stemmesystemet vil betyde udelukkelse.
Bazoom bruger cookies til at huske dine indstillinger, målrette annoncer og til statistik.         Læs mere...